انتشارات

/انتشارات

پایان‌نامه و رساله

2019-01-30T18:50:04+00:00

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد معرفی مؤلف: نام: زهرا نام خانوادگی: هودن سال ورود:1394 تاریخ دفاع:21/06/1397 آدرس ایمیل: z.hoodan12@email.kntu.ac.ir عنوان: طراحی مأموریت سفر به ماه با استفاده از ماهوارۀ مکعبی Design چکیده: در این پایان نامه، ایده سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی و هم چنین روند طراحی مأموریت طبق گام های برداشته شده ارائه شده است. با ارائه بیانیه مأموریت و تعیین عناصر تشکیل دهنده مأموریت، این روند آغاز می شود. بخش تحلیل مأموریت نیز با بیان اهداف و محدودیت های مأموریت سفر به ماه و ایده استفاده از ماهواره بر بومی و در نظر [...]

پایان‌نامه و رساله 2019-01-30T18:50:04+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts