پایان‌نامه و رساله

//پایان‌نامه و رساله

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

معرفی مؤلف:
نام: زهرا
نام خانوادگی: هودن
سال ورود:1394
تاریخ دفاع:21/06/1397
آدرس ایمیل: z.hoodan12@email.kntu.ac.ir

عنوان: طراحی مأموریت سفر به ماه با استفاده از ماهوارۀ مکعبی Design

چکیده:
در این پایان نامه، ایده سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی و هم چنین روند طراحی مأموریت طبق گام های برداشته شده ارائه شده است. با ارائه بیانیه مأموریت و تعیین عناصر تشکیل دهنده مأموریت، این روند آغاز می شود. بخش تحلیل مأموریت نیز با بیان اهداف و محدودیت های مأموریت سفر به ماه و ایده استفاده از ماهواره بر بومی و در نظر گرفتن محدودیت های جرمی مرحله سوم پرتابگر، شکل می گیرد. هدف مأموریت نیز اثبات فناوری سفر به ماه و ارسال یک سیگنال عملیاتی از مدار ماه بیان شد. با تعریف هر هفت المان مفهوم مأموریت، کار تحلیل مأموریت با تعیین انتقال مداری و طراحی مسیر سفر به ماه و تعیین بودجه  مأموریت، در بحث مدار آغاز شد. پس از انجام تخمین بودجه جرمی مرحله سوم پرتابگر، جرم محموله و ابعاد ماهواره مکعبی تبیین شد. ذکر این نکته ضروری است که این مأموریت به شرطی ممکن است که از موتورهای یونی و کرایوژنیک در مرحله سوم پرتابگر آن استفاده شود. توضیح مختصری از ویژگی های زیرسیستم های ماهواره نیز به عنوان طرح ماهواره مکعبی ارائه شد. هم چنین صحت سنجی این پروژه، با نرم افزار STK برای طراحی مسیر انتقالی و پیاده سازی سناریوی مسیر انجام شد.

مقالات استخراج شده از پایان‌نامه:
طراحی مأموریت سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی
ارائه شده در: هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سال: خرداد 1397

معرفی مؤلف:
نام: مهدی
نام خانوادگی: بیات
سال ورود: 1395
تاریخ دفاع: 20/06/1397
آدرس ایمیل: mahdi_bayat@email.kntu.ac.ir

Title: Systematic Design of a Satellite with Design Structure Matrix (DSM) Method

Abstract:
The purpose of this study is to introduce and propose design structure matrix in the conceptual designing phase for CubeSats.The designing process began from eliciting performance parameters and culminated in the formation of design structure matrix,determining dependencies and finally their optimization. Optimization of design structure matrix includes achieving designing sequence, control of interferences and designing parameters determined for the satellite. This method has been applied on a CubeSat with three units. Designing a three-unit CubeSat includes 61 performance parameters. These parameters have dependencies which have been considered in designing design structure matrix. After optimization of the qualitative relationships, quantitative designing of the parameters were conducted. After determining characteristics of the parameters and selection of the needed parts, technical budgets were proposed. Finally, the technical budgets were compared with the statistical data of the similar satellites and part selection and technical budgets were confirmed.

معرفی مؤلف:
نام: سارا
نام خانوادگی: میرشکاری
سال ورود: 1395
تاریخ دفاع: 20/06/1397
آدرس ایمیل: sara_mirshekari@email.kntu.ac.ir

تحلیل قابلیت اطمینان براساس عمر عملکردی در ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ

چکیده:

ماهواره‌های زمین آهنگ به‌ عنوان یک سامانه‌ی پیچیده با طول عمر بالا جهت طراحی و ساخت، نیاز به روندی مشخص و گام‌به‌گام برای تخصیص و تحلیل قابلیت اطمینان دارند. با توجه به نوع مأموریت، پیچیدگی، طول عمر عملیاتی و عدم تعمیر و نگهداری در زمان قرارگیری در مدار، در نظر گرفتن تمامی ابعاد شکست و خطاهای احتمالی در عملکرد زیرسیستم‌ها و تجهیزات در مدها و فازهای مختلف مأموریت در طول عمر ماهواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع سبب توجه بسیار جهت شناسایی و تحلیل منابع خرابی در فازهای طراحی و ساخت شده و با توجه به پیچیدگی طرح  و تعداد زیرسیستم‌ها، تحلیل و تخصیص قابلیت اطمینان را امری پیچیده و مشکل کرده است. ازاین‌رو ارائه رویکردی جامع و مطلوب جهت بررسی ابعاد شکست و خرابی‌ها در تحلیل قابلیت اطمینان بسیار حائز اهمیت است.

هدف از انجام این پایان نامه، ارائه روندی جامع به منظور تحلیل و تخصیص قابلیت اطمینان ماهواره بر مبنای عمر عملکردی آن است. روند ارائه ‌شده شامل روش‌های آماری، FMECA، FTA وRBD و روش تخصیصFOO است و می‌تواند به صورت گام به گام فرآیند تحلیل قابلیت اطمینان برای یک سیستم پیچیده را در مراحل مختلف طراحی ارئه نماید. رویکرد ارائه شده به دوصورت کیفی و کمی در این پایان‌نامه پیاده‌سازی و  صحه گذاری شده است. جهت تحلیل کیفی از روش‌های آماری، FMECA و FTA استفاده شده و جهت تحلیل کمی از روش‌های کاپلان-میر، ویبول، تخصیص FOO و RBD استفاده شده است. جهت صحه گذاری، روند ارائه شده بر روی یک ماهواره نمونه و زیرسیستم تأمین توان الکتریکی یک ماهواره زمین آهنگ پیاده‌سازی شده است.

مقالات استخراج شده از پایان‌نامه:

مدل‌سازی و تحلیل قابلیت‌اطمینان یک ماهواره‌مکعبی نمونه مدار LEO

محل انتشار: : پنجمین کنفرانس بین‌المللی قابلیت اطمینان و ایمنی

سال: 1397

رساله‌های دکتری

2019-01-30T18:50:04+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts