شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی

//شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی

شبیه سازی مجازی ابزاری است که می توان به کمک آن و به دور از دغدغه ها و مشکلات سخت افزاری به تحلیل و بررسی عملکرد سامانه های فضایی و الگوریتم های کنترلی موجود در آن پرداخت. آزمایشگاه تحقیقات فضایی با عنایت به این موضوع و نیاز کشور به دسترسی چنین محصولاتی اقدام به طراحی و راه اندازی شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی نموده است. این شبیه ساز با بهره‌گیری از مدل های پایه دینامیک وضعیت و مخابرات ماهواره ای قادر به شبیه سازی لینک مخابراتی ماهواره زمین آهنگ و همچنین دینامیک وضعیت ماهواره بطور مجازی می‌باشد. کلیه مراحل طراحی و تولید این شبیه ساز در آزمایشگاه تحقیقات فضایی د انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است و اولین نسخه آن با نام خسروطوس 100 به متخصصین و دست اندرکاران حوزه فضایی ارائه شده است.

شبیه سازی مجازی ابزاری است که می توان به کمک آن و به دور از دغدغه ها و مشکلات سخت افزاری به تحلیل و بررسی عملکرد سامانه های فضایی و الگوریتم های کنترلی موجود در آن پرداخت. آزمایشگاه تحقیقات فضایی با عنایت به این موضوع و نیاز کشور به دسترسی چنین محصولاتی اقدام به طراحی و راه اندازی شبيه ساز مجازی سامانه های فضایی نموده است. این شبیه ساز با بهره‌گیری از مدل های پایه دینامیک وضعیت و مخابرات ماهواره ای قادر به شبیه سازی لینک مخابراتی ماهواره زمین آهنگ و همچنین دینامیک وضعیت ماهواره بطور مجازی می‌باشد. کلیه مراحل طراحی و تولید این شبیه ساز در آزمایشگاه تحقیقات فضایی د انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است و اولین نسخه آن با نام خسروطوس 100 به متخصصین و دست اندرکاران حوزه فضایی ارائه شده است.

 • شبيه‌سازي محيط واقعي حرکت مداري ماهواره در مدارهاي زمين آهنگ, خورشيد آهنگ و ارتفاع پايين

 • مشاهده بلادرنگ المان‌هاي مداري، وضعیت ماهواره بر اساس زواياي اويلر و پارمترهای کواترنین، زاویه تابش خورشید و فاز سایه

 • مشاهده بلادرنگ وضعیت و عملکرد المانهای تعیین و کنترل وضعیت نظیر حسگرهای خورشیدی و افق سنج و عملگرهای چرخ‌هاي عکس العملي، چرخ مومنتومی و تراسترها

 • تنظيم پارامترهاي مرتبط در شبيه سازي، کنترل روند شبيه سازي و اجرا و توقف مدل ها

 • عکسبرداري از عوارض زمين و ذخيره سازي و ارسال آن به ايستگاه زميني در ماهواره هاي مدار LEO

 • ارسال و دريافت انواع سيگنال‌هاي مخابراتي TT&C به همراه شبيه سازي تأثيرات نويز محيطي بر سيگنال

 • ارسال و دريافت انواع سيگنال‌هاي مخابراتي TT&C به همراه شبيه سازي تأثيرات نويز محيطي بر سيگنال

مشخصات سامانه شبیه ساز مجازی سامانه های فضایی

نسخه خسروطوس 100
رایانه ها Main P4.
Link
Server
نمایشگر نوع Data projector
تعداد 4
پرده های نمایش سه پرده نقره‌ای با زوایای 135 درجه
مشخصات نرم افزاری
مدل های بکاررفته -مدل‌‌ زيرسيستم کنترل وضعيت و موقعيت
-مدل بار محموله (دوربین عکسبرداری)
-مدل لینک مخابراتی
نرم افزار کاربر SVS Client.1
محیط شبیه سازی Matlab, Simulink

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  2018-09-01T19:26:15+00:00

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts