سامانه شبیه ساز میدان مغناطیس

/سامانه شبیه ساز میدان مغناطیس

براي آزمايش تعيين دوپل مغناطيسي مگنتوركرهاي توليدي و نيز اندركنش آنها با ميدان مغناطيسي مدارماهواره نياز بود تا با استفاده از حلقه هاي هلمهولتز دوبعدي محيط مغناطيسي مدار را در دستگاه مختصات متصل به صفحه مدار و در دوبعد شبيه سازي كنيم. در اين راستا سامانه شبيه ساز محيط مغناطيسي مداري ماهواره با نام کوثر 100 در آزمایشگاه تحقیقات فضایی ساخته شد و توانست در محدوده اي وسيع تر و با دقت بهتر ، ميدان مغناطيسي را شبيه سازي كند .

سامانه کوثر100 از چندین بخش شامل منبع تغذیه، حلقه های هلمهولتز، استند تعلیق، اندازه گیری تصویری(VPM ( VIsion PROCESSING MEASURMENT و نرم افزار کاربر تشکیل شده است. استند تعلیق به منظور ایجاد تعلیق مناسب در فضا و ایجاد درجات آزادی مورد نیاز ساخته و تعبیه شده است. منبع تغذیه جهت تأمین توان لازم برای بخش های مختلف سامانه کوثر 100 تعبیه شده است. کار حلقه های هلمهولتز تولید میدان مغناطیسی در دو بعد است بطوری که در محدوده ای خاص از فضا میدان مغناطیسی زمین را از بین برده و میدان جدید با اندازه مورد نیاز قابل تولید است. و نهایتا واحد اندازه گیری تصویری مقدار دوران انجام شده توسط المان تحت تست را می سنجد و به عنوان ورودی به نرم افزار کاربر می دهد.

 • انجام تست های پذیرش و صلاحیت المانهاي ماهواره كه با ميدان مغناطيسي برهمكنش دارند

 • تست و تعيين ميزان تأثير پذيري موتورهاي يوني از ميدان محيطي

 • تعيين ميزان حساسيت سنسورهاي اپتيكي و غيراپتيكي نسبت به ميدان محيطي

 • هدايت ذرات بار دار سنگين و كوبيدن آنها بر آرايه هاي خورشيدي ، بدنه ماهواه ، ديشها و آنتنها و تعيين ميزان افت آنها 

 • تعيين ميزان مغناطيس پذيري بدنه ماهواره

 • تعيين و تأييد گشتاور دوقطبي مغناطيسي مگنتوركرها به شكل مستقيم

مشخصات سامانه شبیه ساز میدان مغناطیس زمین

نسخه کوثر 100

حلقه های هلمهولتز

قطر کنداکتور 0.85 mm
مقطع عرضی 0.567 mm2
حداقل ضخامت فیلم نوع1 0.032 mm
نوع2 0.060 mm
قطر خارجی 0.93mm
وزن 15 kg
مقاوت در دمای 15درجه سلسیوس 30.3 Ω/km
ظرفیت تولید میدان مغناطیسی 1G

منبع تغذیه

نوع DC با جریان قابل تنظیم
ظرفیت ولتاژ 30 V
ظرفیت جریان 3A
تعداد دو عدد

اندازه گیری تصویری

تکنیک بکار رفته اندازه گیری زاویه با پردازش تصویر
نوع دوربین VGA+USB2
رزولوشن تصویر 640 × 480
نرخ تصویربرداری 15 fps
دقت اندازه گیری 1 deg
نرم افزار کاربر Labview

Join our Expert Students Creating Technology Now

Become Part of Our Lab to Further Your Career.

  2018-09-01T19:23:10+00:00

  Contact Info

  Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

  Phone: +98 21 77334133

  Fax: +98 21 73064234

  Web: Spacerl

  Recent Posts