جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/سارا میرشکاری

//جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/سارا میرشکاری

عنوان پايان‌نامه: تحلیل قابلیت اطمینان براساس عمر عملکردی در ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ

دانشجو: سارا میرشکاری
استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد مشاور: دکتر احسان ذبیحیان
اساتید ممتحن: دکتر سعید ایرانی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، دکتر حسن ناصح (پژوهشگاه هوافضا)
تاریخ دفاع: 20 شهریورماه 1397

چكيده:
ماهواره‌های زمین آهنگ به‌ عنوان یک سامانه‌ی پیچیده با طول عمر بالا جهت طراحی و ساخت، نیاز به روندی مشخص و گام‌به‌گام برای تخصیص و تحلیل قابلیت اطمینان دارند. با توجه به نوع و اهمیت مأموریت، پیچیدگی، طول عمر عملیاتی و عدم تعمیر و نگهداری در زمان عملیات در نظر گرفتن تمامی ابعاد شکست و خطاهای احتمالی در عملکرد زیرسیستم‌ها و تجهیزات در مدها و فازهای مختلف مأموریت در طول عمر ماهواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع سبب توجه بسیار جهت شناسایی و تحلیل منابع خرابی در فازهای طراحی و ساخت شده و با توجه به پیچیدگی طرح و تعداد زیرسیستم‌ها، تحلیل و تخصیص قابلیت اطمینان را امری پیچیده و مشکل کرده است. ازاین‌رو ارائه رویکردی جامع و مطلوب جهت تحلیل و تخصیص قابلیت اطمینان بسیار حائز اهمیت است.
هدف از انجام این پایان نامه، ارائه روندی جامع به منظور تحلیل و تخصیص قابلیت اطمینان ماهواره بر مبنای عمر عملکردی آن است. روند ارائه ‌شده ترکیبی از روش‌های آماری، FMECA FTA وRBD است و به صورت گام به گام می‌تواند فرآیند تخصیص قابلیت اطمینان برای یک سامانه پیچیده را در مراحل مختلف طراحی ارائه نماید. دقت روش بیان شده در این پایان نامه به دو صورت تحلیلی و عددی صحه گذاری شده است. جهت صحه گذاری تحلیلی از کاپلان-میر و جهت صحه گذاری عددی، روش روی یک ماهواره نمونه به طور کامل و روی یک زیرسیستم از یک ماهواره زمین آهنگ پیاده‌سازی شده است. رویکرد ارائه شده جهت تخصیص قابلیت اطمینان خطای زیر ٥ درصد را برای اکثر زیرسیستم‌های ماهواره را دارا است.

2018-09-22T12:12:27+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts