جلسه ارائه مدل مهندسی زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره SSS-1 اپسکو

//جلسه ارائه مدل مهندسی زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره SSS-1 اپسکو

جلسه ارائه مدل مهندسی زیرمجموعه تعیین و کنترل وضعیت ماهواره SSS-1 APSCO با حضور نمایندگان APSCO دانشگاه بیهانگ چین، پژوهشگاه فضایی ایران و متخصصان آزمایشگاه تحقیقات فضایی صبح امروز برگزار شد.

2019-02-20T13:47:29+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts