بازدید نمایندگان دانشگاه پلی‌تکنیک میلان

//بازدید نمایندگان دانشگاه پلی‌تکنیک میلان

بازدید نمایندگان دانشگاه پلی‌تکنیک میلان/ایتالیا

نمایندگان دانشگاه پلی‌تکنیک میلان ایتالیا در تاریخ 17 اسفندماه 1390 در جهت بسط روابط فی‌مابین از آزمایشگاه تحقیقات فضایی بازدید نمودند.

2018-07-13T06:23:09+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts