بازدید ریاست پژوهشگاه فضایی ایران از آزمایشگاه

در تاریخ 18 آذرماه 1397، ریاست محترم پژوهشگاه فضایی ایران، آقای دکتر صمیمی به همراه هیأت همراه (آقایان دکتر جعفرصالحی، دکتر عبداللهی، دکتر لبیبیان، دکتر رئیسی) و با حضور ریاست محترم دانشکده‌ی مهندسی هوافضا، آقای دکتر کریمی مزرعه‌شاهی در یک بازدید سه ساعته از آزمایشگاه تحقیقات فضایی، از توانمندی‌ها و دستاوردهای این مجموعه بازدید نمودند و بصورت مشروح در جریان پیشرفت پروژه‌ی SSS-1 قرار گرفتند.
در این برنامه دکتر مهران میرشمس، سرپرست آزمایشگاه تحقیقات فضایی با اظهار خرسندی از حضور هیأت پژوهشگاه فضایی ایران از همکاری و ارتباط بیش‌تر آزمایشگاه با پژوهشگاه فضایی ایران استقبال نمودند. آقای دکتر صمیمی نیز ضمن تشکر و قدردانی از میزبانی آزمایشگاه تحقیقات فضایی اظهار علاقه‌مندی و همکاری در حمایت از تحقیقات دانشگاهی را ارج نهاده و آمادگی پژوهشگاه فضایی ایران را برای ارائه‌ی خدمات مرتبط اعلام نمودند.
در این جلسه، شرکت‌های خصوصی تأمین‌کننده‌ی قطعات نیز حضور داشتند و نظرات خود را در رابطه با همکاری با پژوهشگاه فضایی ایران و الزام حمایت این سازمان از شرکت‌های خصوصی اعلام نمودند.
در ادامه تیم پژوهشگاه فضایی ایران از بخش‌های مختلف آزمایشگاه تحقیقات فضایی بازدید بعمل آورده و از نزدیک با پژوهشگران آزمایشگاه و تمام اعضای تیم پروژه‌ی SSS-1 آشنا شدند.

2018-12-14T12:12:15+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts