نــوروز مـبــارک

//نــوروز مـبــارک

بر چــهره‌ی گل نســـیم نوروز خوش است

بر طـرف چـمن روی دلـفروز خوش است

از دی که گذشت هـرچـه گویی خوش نیست

خوش باش ومگو زدی که امروز خوش است

“خیام”

2019-03-20T21:26:26+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts