جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ نگین عباس رضایی

//جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ نگین عباس رضایی

عنوان پایان‌نامه: طراحی مفهومی ماهواره های زمین آهنگ مخابراتی تمام الکتریکی

دانشجو: نگین عباس رضایی
استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس
استاد مشاور: سهیل سیدزمانی
اساتید ممتحن: دکتر علی جعفرصالحی، دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
تاریخ دفاع: 20 شهریورماه 1397

هدف این پایان نامه طراحی مفهومی ماهواره های مخابراتی تمام الکتریکی در مدارهای زمین آهنگ است. روش طراحی استفاده از مدل سازی آماری و پارامتری است. مدل های آماری براساس تحلیل داده های ماهواره های مخابراتی تمام الکتریکی و همچنین ترکیبی و شیمیایی از سال2015 تا ماه جون 2018 استخراج شده است. مدل های پارامتری با هدف افزایش دقت طراحی زیرمجموعه اصلی با ترکیب مدل های کلاسیک موجود مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج طراحی برای یک نمونه ماهواره مخابراتی تمام الکتریکی در پایان نامه ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. طراحی زیرمجموعه های این ماهواره نیز در سطح طراحی مفهومی انجام شده است. در طراحی پارامتری زیرمجموعه های این ماهواره نیز بودجه های جرمی و توانی این طراحی با مراجع اصلی با کمتر از 15 درصد خطا برای هر زیرمجموعه در سطح طراحی مفهومی صحت سنجی شده است.

2018-09-23T06:32:18+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts