جلسه‌ دفاع از پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد/ زهرا هودن

//جلسه‌ دفاع از پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد/ زهرا هودن

طراحی مأموریت سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی

دانشجو: زهرا هودن
استاد راهنما: دکتر مهران میرشمس
اساتید ممتحن: دکتر حسن ناصح (پژوهشگاه هوافضا)، دکتر مهدی جعفری ندوشن (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)
تاریخ دفاع: 21 شهریورماه 1397

اکتشافات فضایی و موضوع سفر به ماه و مریخ، عنوان هفته جهانی فضا در سال 2017 بود، هم چنین سال 2019 با عنوان” ماه: دراوازه ای به سمت ستارگان”، مطرح شده است. از طرفی، رویکرد جامعه فضایی به سمت استفاده از ماهواره های مکعبی و شرکت تیم دانشجویی ماهواره مکعبی نصیر 1 از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در مسابقات دانشجویی مکعب ایرانی از طرف سازمان فضایی ایران، نقطه آغاز شکل گیری ایده پایان نامه با عنوان”طراحی مأموریت سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی” بود. این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مهندسی هوافضا گرایش مهندسی فضایی انجام شده است. جلسه دفاع از این پایان نامه در تاریخ 21 شهریور ماه سال 97 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با حضور استاد راهنما، آقای دکتر میرشمس، و استاد داور ممتحن داخلی آقای دکتر جعفری ندوشن و استاد داور ممتحن خارجی آقای دکتر ناصح، برگزار شد. ارائه دهنده این پایان نامه نیز خانم مهندس زهرا هودن بود.

در این پایان نامه، ایده سفر به ماه با استفاده از ماهواره مکعبی و هم چنین روند طراحی مأموریت طبق گام های برداشته شده ارائه شده است. با ارائه بیانیه مأموریت و تعیین عناصر تشکیل دهنده مأموریت، این روند آغاز می شود. بخش تحلیل مأموریت نیز با بیان اهداف و محدودیت های مأموریت سفر به ماه و ایده استفاده از پرتابگر داخلی و در نظر گرفتن محدودیت های جرمی مرحله سوم پرتابگر، شکل می گیرد. هدف مأموریت نیز توسعه فناوری سفر به ماه و ارسال یک سیگنال عملیاتی از مدار ماه بیان شد. با تعریف هر هفت المان مفهوم مأموریت، کار تحلیل مأموریت با تعیین انتقال مداری و طراحی مسیر سفر به ماه و تعیین بودجه  مأموریت، در بحث مدار آغاز شد. پس از انجام تخمین بودجه جرمی مرحله سوم پرتابگر، جرم محموله و ابعاد ماهواره مکعبی تبیین شد. توضیح مختصری از ویژگی های زیرسیستم های ماهواره نیز به عنوان طرح ماهواره مکعبی ارائه شد. هم چنین صحت سنجی این پروژه، با نرم افزار STK برای طراحی مسیر انتقالی و پیاده سازی سناریوی مسیر انجام شد.

2018-09-21T13:11:51+00:00

Contact Info

Space Research Laboratory, Aerospace Engineering Faculty, K. N. Toosi University of Technology, Daneshgah Blvd., Ehsan Exit, East Zeynoddin Highway, Tehran, Iran

Phone: +98 21 77334133

Fax: +98 21 73064234

Web: Spacerl

Recent Posts